Stichting kom Leren

De Bundeling maakt deel uit van Stichting kom Leren. Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Wij staan samen voor goed onderwijs en zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en helpen ze als professional te groeien en bloeien.

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie ambities die richting geven aan ons handelen: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen worden gezien en gehoord. Het personeel vormt het kapitaal van de organisatie. We hebben oog voor hun talenten en kwaliteiten. We koesteren onze medewerkers, dagen ze uit en helpen ze groeien als mens en professional. Op die manier kunnen zij op hun beurt het verschil maken voor de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen en hen een optimale voorbereiding bieden op hun toekomst.

De scholen en de stichting zijn onlosmakelijk verbonden met de omgeving en onze samenleving. De verscheidenheid van onze scholen vinden we een groot goed, omdat dat aan ouders en verzorgers de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel dat aansluit bij hun kind(eren) en hun opvattingen over opvoeding en onderwijs.

We zijn voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie. Bovenschoolse samenwerking, samenwerking met andere besturen en kennisdeling stimuleren en initiëren we. Zo kunnen we de professionaliteit en de hoge (onderwijs)kwaliteit blijven bieden. Nu én in de toekomst.

In het strategisch beleidsplan kun je meer lezen over de missie en visie van de kom Leren.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het College van Bestuur legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van het college.

Leden van de Raad van Toezicht:

dhr. P. Vossen (voorzitter)dhr. E. Debie
mevr. M. Thielen-Pirson
mevr. mr. A. Wiktor
mevr. drs. R. van Zutphen

Bestuursbureau

Het Bestuursbureau ondersteunt de scholen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. De bedrijfsvoering van het Bestuursbureau valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.

Contact

Stichting kom Leren
Geusseltweg 45C
6225 XS Maastricht

Tel: 043 - 410 03 00
E-mail: info@komleren.nl
Website: www.komleren.nl