Je mag er zijn!

Je bent als ouder altijd welkom op De Bundeling. Daltononderwijs is een bewuste keuze. Denk je erover om je kind bij ons aan te melden? Kom dan eerst kennismaken met onze school, onze visie en het daltononderwijs. Zit je kind al bij ons op school? Weet dan dat we je serieus nemen en graag met je samenwerken vanuit een wederzijds belang voor je kind. We gaan op een positieve manier met elkaar om, óók als je eens twijfels of ontevredenheid ervaart. We nodigen je uit om deze op met een positief kritische opstelling bij de leerkracht of directie te uiten.

Oudervereniging

Als ouder/verzorger ben je, vanaf de aanmelding, automatisch lid van de oudervereniging. De leden van de oudervereniging worden vertegenwoordigd door de ouderraad, het dagelijks bestuur van de vereniging. De ouderraad is het directe contact van de school met die ouders die zich bezig houden met het helpen bij de voorbereiding en organisatie van verschillende activiteiten. De ouderraad regelt ook de coördinatie van het Humanistisch vormingsonderwijs (HVO).

De ouderraad

Onze ouderraad is een groep ouders die jaarlijks alle extra activiteiten voor de leerlingen organiseert. Eenmaal per jaar wordt tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage. De vergaderingen zijn openbaar. De ouderraad int een vrijwillige ouderbijdrage en vindt het fijn als dit per automatische incasso geïnd kan worden. Ouders ontvangen bij de start van hun kind op onze school een verzoek tot het invullen van een machtiging. Je kunt het bedrag ook jaarlijks zelf overmaken. De jaarlijkse ouderbijdrag is € 32,50 en wordt onder andere aan het schoolreisje en de activiteiten rondom Sinterklaas en Kerstmis besteed. Het rekeningnummer van de oudervereniging van de Bundeling is NL97RABO0109 7073 46. De ouderraad is te bereiken via or.bundeling@komleren.nl